Služba interne revizije    
Stanimirović Vladimir, ovlašćeni revizor

Interna revizija je nezavisno, objektivno davanje mišlјenja i savjetodavna aktivnost koja ima za cilј da unaprijedi poslovanje subjekta i pomaže subjektu da ostvari svoje cilјeve obezbjeđujući sistematičan i disciplinovan pristup ocjeni i pobolјšanju efikasnosti upravlјanja rizikom, kontrolama i procesima upravlјanja.

O službi
 

Interna revizija u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj uspostavlјena je organizovanjem posebne organizacione jedinice za internu reviziju u okviru subjekta, koja je neposredno odgovorna rukovodiocu subjekta. Služba interne revizije JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj uspostavlјena je na osnovu Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 17/08), dok je rad Službe interne revizije u tekućem periodu usklađen sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 91/16) i važećim
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj.
Interna revizija vrši se radi davanja objektivnog stručnog mišlјenja i savjeta o adekvatnosti sistema finansijskog upravlјanja i kontrola u cilјu unapređivanja poslovanja subjekta. Aktivnosti Službe interne revizije doprinose ostvarivanju cilјeva Bolnice uz primjenu sistematičnog i disciplinovanog pristupa u ocjenjivanju poslovanja subjekta:
1) planiranjem poslova revizije, identifikovanjem i procjenom prirode i nivoa rizika u vezi sa aktivnostima Bolnice;
2) procjenom adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u odnosu na: 1. identifikovanje, procjenu i upravlјanje rizikom od rukovodstva Bolnice, 2. usaglašenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, uputstvima za rad, internim aktima i ugovorima, 3. tačnost, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih poslovnih informacija, 4. efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja, 5. zaštitu sredstava i informacija, 6. izvršavanje zadataka i postizanje cilјeva i
3) davanjem preporuka rukovodstvu Bolnice za pobolјšavanje sistema finansijskog upravlјanja i kontrole.
Funkcija interne revizije izvršava se u skladu sa slјedećim principima:
1) nezavisnost i objektivnost,
2) kompetentnost i dužna profesionalna pažnja i
3) integritet i povjerlјivost.
Poslovi Službe interne revizije obuhvataju slјedeće faze:
1) procjenu rizika,
2) planiranje revizije,
3) obavlјanje revizije,
4) izvještavanje i
5) praćenje realizacije datih preporuka.
Vrste interne revizije koje vrši Služba interne revizije su:
1) revizija sistema,
2) revizija usklađenosti,
3) revizija uspješnosti poslovanja (revizija učinka),
4) finansijska revizija i
5) revizija informacionih sistema

 

Interni revizor: Ljilјa Markočević, dipl. ekonomista

Sve informacije vezane za službu interne revizije se mogu dobiti na telefon:
Šef službe: 053/241-022 lokal 418


 


 

 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: [email protected]